GMINA KALISKA MUSI BYĆ NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA…

Wdrażamy plan gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy

W miesiącu październiku zostaliśmy poinformowani, przez Ministerstwo Gospodarki o tym, że nasz wniosek otrzymał dofinansowanie 85% kwoty niezbędnej do sporządzenia dokumentu dla Naszej Gminy. Koszt zadania to około 40 tys. złotych. Z wielkim optymizmem spoglądamy na nową perspektywę środków unijnych.

 Taki dokument jest niezbędny do:

*gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej,

*gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję,

*posiadanie planu gwarantuje możliwość pozyskania zewnętrznych środków dla obiektów gminnych jak i mieszkańców i przedsiębiorstw.

Rewolucja czy Innowacyjność  i  Nowoczesność w Naszej Gminie ?

Jak twierdzi Ministerstwo Gospodarki, „dobrze przygotowana strategia transformacji w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla małych jak i dużych gmin. Aby jednak tak się stało, strategia powinna być dopasowana do realiów społeczno-gospodarczych danego obszaru oraz uwzględniać zmieniające się realia”. My chcemy silnego rozwoju naszej gminy.

PGN 1
Nasze założenia strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

* ograniczenie emisji,

* określenie sposobu  finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej).

* zapewnienia spójności działań z wieloletnimi planami finansowymi w gminach.

*  ujęcie budynków publicznych i mieszkalnych, budynków przedsiębiorstw, transportu, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi,

* opracowany projekt dokumentu powinien być poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Co planujemy w Gminie Kaliska?

Aby Nasz Gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wdrażania Odnawialnych Źródeł Energii, musimy posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej.

Istotne jest, że projekty mają być wybierane na podstawie kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym. Zatem odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowiskowym ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może również pomóc w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł: Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020, funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować po to, „żeby był”. To jeden z kluczowych dokumentów dla gminy, która poważnie myśli o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.

Główne nasze zadania do zrealizowania to:

* budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków, przepompowni i hydroforni – obecnie wydajemy na energię elektryczna tylko w tym sektorze około 200tys złotych rocznie,

*dokończenie termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury, ZOW w Piecach,

*budowa remizy OSP w Piecach wraz z innowacyjnymi i ekologicznymi rozwiązaniami,

*instalacje grzewcze – odnawialne źródła energii dla obiektów Chata Kociewska Piece, ZOW Piece świetlice Iwiczno, Czarne, Dąbrowa, Cieciorka, Bartel Wielki,

*wspomaganie instalacji oświetleniowej z paneli fotowoltaicznych.

PGN 2