Dobry budżet, ale nie dla radnego Marka Pryby…

Co umknęło radnemu Markowi Pryba? Czy dobry budżet dla Gminy Kaliska na 2014 rok?

Planujemy osiągnąć dochody w wysokości 16.780.790 zł. Natomiast planowane wydatki to kwota 16.799.990 zł, w tym wydatki majątkowe  1.786.541 zł tj. środki przeznaczone na inwestycje. Planowana kwota spłat kredytów w 2014r wynosi 1.174.800 zł. W budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla wszystkich sołectw 159.621 zł.

Budżet 1

Najważniejsze zadania w budżecie w 2014r. to inwestycje drogowe. Kwota, którą zamierzamy zainwestować na inwestycje związane z budową dróg lokalnych, chodników, placów i parkingów to ok.800 tyś złotych. W Kaliskach planujemy:

*kontynuację budowy ul. 9-ciu z Nieba,

*budowę parkingów przy ul.Długiej i Nowowiejskiej(w zależności od dofinansowania),

*kontynuację budowy drogi ul. Łąkowej w Kaliskach w stronę ul. Osiedlowej w miejscowości Frank,

*wykonanie projektu budowy ulic Ogrodowa, Jasna, Spacerowa i Malinowa w Kaliskach wraz z odwodnieniem,

*naprawę nawierzchni drogi powiatowej wspólnie ze starostwem powiatowym na odcinku Kaliska-Cieciorka,

*budowę chodnika przy ul. Krętej we Franku,

*budowę zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie,

*dokończenie budowy ul. Słonecznej w Iwicznie,

*zagospodarowanie centrum miejscowości Piece (utwardzenia, parkingi, skwer i oświetlenie),

*dokończenie ul. Działkowej (utwardzenie płytami YOMB).

Budżet 2

 

Kolejne zadania to:

*modernizacja remizy OSP w Kaliskach,

*budowa remizy OSP w Piecach(w przypadku uzyskania dofinansowania),

*wyposażenie placów zabaw Iwiczno, Frank, Czarne,

*budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach.

W ramach prac Urzędu w bieżącym roku powinniśmy przyjąć i uchwalić plany:

*zmianę studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska,

*plany miejscowe dla fragmentów miejscowości Kaliska,

*zmianę planu poprzez uchylenie planu miejscowego w obrębie ul. Lipowej we Franku.

Również po uchwaleniu zmiany studium przystąpimy do sporządzenia miejscowego planu dla fragmentu miejscowości Bartel Wielki. Dodatkowo będziemy kontynuować nasze ekologiczne programy wspierające budowę przydomowych oczyszczalni, dofinansowania odnawialnych źródeł energii i programu usuwania azbestu. Ponadto będziemy realizować naprawę dróg gruntowych i wykonywać zadania w ramach ustalonych funduszy sołeckich.

Podsumowując przyjęty w dniu 17 grudnia 2013 roku budżet na rok 2014 r, jest kolejnym bardzo dobrym dokumentem planistycznym. Szkoda tylko, że radni Klubu „Wspólne Dobro” nie poparli go (w głosowaniu 3 osoby byłe przeciwne i 3 osoby się wstrzymały). Być może nie zapoznali się oni z tym dokumentem? Może potrzebują więcej czasu? W protokole padły między innymi krytyczne słowa radnego Marka Pryby o niecelowości (jego zdaniem) budowy parkingu przy Przedszkolu i remizy OSP w Piecach. Zawsze można znaleźć powód, aby zagłosować przeciw. Jedno z pewnością umknęło uwadze radnego, że w budżecie jest zapisana pensja pracowników GOPS-u.

b5

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Kaliska z dnia 17.12.2013 roku. 

Strona 13/24; http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/524/doc20131231111206.pdf